Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tuyên truyền, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, đây là nghị định quan trọng, chủ chốt và đột phá quy định rất nhiều nội dung mới phải thực hiện nhằm bảo đảm kết nối, cung cấp, sử dụng dữ liệu số để xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Để triển khai Nghị định này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-BTTTT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-BTTTT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nhằm tuyên truyền kịp thời và sâu rộng Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (gọi tắt là Nghị định số  47/2020/NĐ-CP) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, tạo môi trường công khai, minh bạch cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp.

Để hiểu rõ hơn về Nghị định xin xem file đính kèm.

BS.CKI Võ Thị Hoàng Dung Em

Phòng KHTH - Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp

Nghi dinh 47- file dinh kem

Có thể bạn quan tâm