Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, triển khai Quyết định số 1517/QĐ-UBND-HC ngày 01/10/2020 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tuyên truyền, triển khai Quyết định số 1517/QĐ-UBND-HC ngày 01/10/2020 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và lộ trình đến năm 2025

Ngày 01 tháng 10 năm 2020 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và lộ trình đến năm 2025.

Để hiểu rõ hơn về các Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến xin xem file đính kèm.

BS.CKI Võ Thị Hoàng Dung Em

Phòng KHTH - Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp

1517QD-UB2020HC

1517QD-UB2020HC(PL)

Có thể bạn quan tâm