Xuất bản thông tin

null Teo đa hệ thống

Trang chủ Chi tiết bài viết

Teo đa hệ thống

Teo đa hệ thống là một bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển tăng dần, ...

BSCKII. Lê Thị Tố Oanh

                            Khoa Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Teo đa hthng (multiple system atrophy : MSA) là một bnh thoái hóa thn kinh tiến trin tăng dn, thưng gp thhai trong hi chng Parkinson không đin hình. Bnh biu hin vi c triu chng ca hi chng Parkinson, tht điu tiu não, ri lon thn kinh thc vt và hi chng tháp.

1.  Lịch s

- Năm 1900, Dejerine và Thomas ln đu tiên mô tả c tng hp lâm sàng về bnh teo trám cu tiu não. Sau này, đây đưc xem là một thca teo đa hệ thng.

- Năm 1969, thut ngữ teo đa hthng” đưc đưa ra bao gm cả ba hi chng lâm sàng là thoái hóa thvân cht đen, teo trám cu tiu não và hi chng Shy-Drager. Năm 1999, thut ngữ teo đa hệ thng thParkinson vi triu chng Parkinson chiếm ưu thế (MSA-P) đã đưc sử dng thay thế cho thoái hóa thvân cht đen, teo đa hệ thng thtiu não vi triu chng tiu não chiếm ưu thế (MSA-C) thay thế teo trám cu tiu não. Hi chng Shy-Drager đưc sdng khi bnh nhân có triu chng thn kinh thc vt chiếm ưu thế.

 

Chi tiết xem file kèm:  TEO ĐA HỆ THỐNG

Có thể bạn quan tâm